Den offentlige rejsesygesikring

Den offentlige rejsesygesikring (det gule sygesikringsbevis)

Reglerne for den offentlige rejsesygesikring, private rejseforsikringers dækning og gode råd fra Udenrigsministeriet

Rejs trygt

Inden du rejser til udlandet, er det vigtigt, at du ved, hvor og hvor meget hjælp du kan få, hvis du bliver syg på rejsen.

Disse informationer fortæller om den offentlige rejsesygesikring og om det gule sygesikringsbevis, som er et godt kort at have på hånden, når du rejser i Europa.

Rejsesygesikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom og transport hjem til Danmark. Infprmatioerne beskriver, hvor og hvornår rejsesygesikringen dækker, og hvad du skal gøre, hvis du får brug for hjælp.

Men rejsesygesikringen har visse begrænsninger. Det er f.eks. ikke lige meget, hvor du rejser hen, hvor lang tid du er væk, eller om du skal holde ferie eller arbejde.

Informationerne fortæller også om de supplerende offentlige dækningsmuligheder samt lidt om den private rejseforsikring, der har yderligere dækningsmuligheder. Det gælder ikke mindst ved rejser uden for Europa.

Alle – også alvorligt syge/kronisk syge personer – kan have lyst til at rejse ud og opleve verden uden for Danmark. Derfor indeholder informatioerne også en beskrivelse af, hvordan alvorligt syge/kronisk syge personer er dækket af den offentlige rejsesygesikring og af private rejseforsikringer. Ved rejser uden for den offentlige rejsesygesikrings geografiske dækningsområde kan der være forskelle fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Derfor er det en god ide at kontakte dit forsikringsselskab, når du planlægger en rejse. Du bør også tænke på, hvad det kan koste at afbestille en rejse.

Det er amterne og Københavns og Frederiksberg Kommuner, der dækker udgifterne til den offentlige rejsesygesikring. Europæiske Rejseforsikring A/S administrerer ordningen på vegne af den offentlige sygesikring.

Private rejseforsikringer kan tegnes hos mange af forsikringsselskaberne i Danmark.

Læs informationerne, inden du rejser.

Rigtig god rejse

Indhold

 Den offentlige rejsesygesikring (det gule sygesikringsbevis)

 Hvor dækker rejsesygesikringen? 

Hvor længe dækker rejsesygesikringen?

Hvilke rejser er omfattet?

Hvilke rejser er ikke omfattet?         

Hvad dækker rejsesygesikringen?

Hvad dækker rejsesygesikringen ikke?  

Supplerende offentlige dækningsmuligheder

Den private rejseforsikring

Kronisk sygdom og behandlingskrævende sygdom 

Gode råd fra Udenrigsministeriet

Vejledning på andre sprog

Telefonnumre og adresser 

Bestilling af brochuren

Den offentlige rejsesygesikring

 Hvor dækker rejsesygesikringen?

Rejsesygesikringen gælder i Europa og Estland, Letland, Litauen, Rusland indtil Uralbjergene, Hviderusland, Ukraine og Moldova, Grønland, Færøerne, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira og Azorerne. Se også afsnittet om supplerende offentlige dækningsmuligheder til rejsesygesikringen.

  

Hvor længe dækker rejsesygesikringen?

Rejsesygesikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst og dødsfald, som er opstået i den første måned af rejsen. Det vil i praksis sige, at hvis du f.eks. rejser ud den 27., er du dækket til og med den 26. i den efterfølgende måned.

 Hvilke rejser er omfattet:

  • Ferierejser.
  • Studierejser.

Hvilke rejser er ikke omfattet:

  • Erhvervsrejser
  • Erhvervsrejser eller studieophold kombineret med ferie.
  • Studieophold, når man er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet.
  • Rejser, hvor der søges arbejde.
  • Erhvervspraktik.
  • Øvrige rejser, hvor formålet ikke er ferie- eller studierejse, f.eks. nødhjælpsarbejde.

 

Hvad dækker rejsesygesikringen?

Rejsesygesikringen dækker udgifter til akut sygdom/tilskadekomst, som er opstået under rejsen. Endvidere dækker rejsesygesikringen udgifter i forbindelse med kronisk sygdom eller sygdom, du havde før afrejsen fra Danmark, hvis det på afrejsetidspunktet ikke med rimelighed kunne forventes, at du ville få behov for behandling i udlandet. Vurderingen af, om der kan forventes behov for behandling på rejsen, foretages af den offentlige rejsesygesikring på baggrund af de lægelige oplysninger, der foreligger. Det er således hverken dit eller din læges skøn, der er afgørende.

Følgende udgifter dækkes:

·    Almindelig lægehjælp (ikke tandlægehjælp, fysioterapi, kiropraktik mv.) og lægeordineret medicin. Endvidere dækkes lægeordineret sygehusophold og -behandling inkl. operationer. Vær opmærksom på, at mange lande har flere sygehusklasser. Rejsesygesikringen dækker kun på almindelig sygehusklasse i det pågældende land. Hvis du bliver indlagt på andet end almindelig sygehusklasse, kan din ekstra udgift let blive 5.000 kr. pr. dag, som du selv må betale.

·     Lægeordineret hjemtransport i forbindelse med behandling i udlandet.

·    Udgifter til telefon, telefax, telex, telegram eller lignende ved henvendelser fra udlandet til Europæiske.

 

Særligt om børn under 16 år:

Rejsesygesikringen dækker udgifter, så børn under 16 år kan følge deres forældre eller rejseledsagere, hvis disse bliver syge eller kommer til skade. Hvis børn under 16 år bliver syge, dækker rejsesygesikringen, så en voksen kan blive hos det syge barn i sygdomsperioden og under eventuel lægeordineret hjemtransport.

 Til top

Hvad dækker rejsesygesikringen ikke?

Behandling af kroniske sygdomme og sygdomme, der var til stede før afrejsen, og som med rimelighed kunne forventes at ville medføre behov for behandling. Se afsnittet om kronisk sygdom, behandlingskrævende sygdom mv.

·        Anden behandling end egentlig lægebehandling, f.eks. fysioterapi, kiropraktik og tandlægehjælp.

·        Behandling efter hjemkomst.

·        Syge- og fødselshjælp i svangerskabets 9. måned eller ved fremkaldt abort.

·        Fortsat hospitalsophold/behandling dækkes ikke, hvis behandlende læge i samråd med Europæiskes læge skønner, at behandling kan vente til hjemkomsten.

·        Efter der er taget beslutning om hjemtransport, ophører dækning for behandling og ophold fra det tidspunkt, hvor hjemtransporten har kunnet finde sted.

·        Hjemtransport dækkes ikke, hvis den ikke er lægeligt ordineret, og hvis den ikke skønnes lægeligt nødvendig og forsvarlig.

·        Tab eller beskadigelse af proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater mv.

·        Telefon, telefax, telex, telegram eller lignende ved henvendelse til andre end Europæiske.

Hvis du bliver syg på rejsen
Hvis du bliver syg eller kommer til skade under udlandsopholdet, er det altid klogt at søge læge. Spørg evt. hotellet eller en rejseleder om hjælp til at få kontakt med en læge. Det gule sygesikringsbevis er en sikkerhed for, at du får refunderet de udgifter, der er dækket, når du kommer hjem. Du kan dog risikere at skulle betale for lægehjælp og medicin direkte. Husk derfor at få kvitteringer for dine udlæg. En del læger accepterer dog at sende regningen direkte til Europæiske. Hvis der er tale om alvorligere sygdom med hospitalsindlæggelse eller behov for hjemtransport, er det vigtigt, at Europæiskes alarmcentral kontaktes, enten af dig selv eller af den behandlende læge. Alarmcentralen har åbent døgnet rundt og har telefonnummer +45 7010 7510.

Foretag aldrig en hjemtransport uden at Alarmcentralen er blevet kontaktet, så det kan afgøres, om det er lægeligt forsvarligt og nødvendigt at rejse hjem, samt om rejsesygesikringen dækker udgifterne til hjemtransporten. Hvis hospitalet eller den behandlende læge forlanger en garanti for betalingen, kan du selv eller lægen kontakte Alarmcentralen.

Når du er kommet hjem
Der skal altid udfyldes en skadeanmeldelsesblanket, som skal indsendes til Europæiske, uanset om du selv har betalt udgifter i udlandet. Hvis du selv har betalt udgifter i udlandet, kan du få refunderet pengene fra Europæiske. Skadeanmeldelsesblanketten fås hos Europæiske og alle social- og sundhedsforvaltninger. Din skade/sygdom skal anmeldes til Europæiske senest 6 måneder efter, at den indtraf. Vedlæg originale, specificerede, kvitterede regninger, recepter og evt. andre oplysninger til vurdering af sagen samt dokumentation for rejsens formål og varighed.

I de nordiske lande, Storbritannien, Grønland og Færøerne er danskere dækket af landenes egne ordninger. Der kan være egenbetaling. Egenbetalingen kan du få dækket af rejsesygesikringen, efter du er kommet hjem.

 Skadeanmeldelsen indsendes til:

Europæiske Rejseforsikring A/S

Frederiksberg Allé 3

1790 København V

Telefon 3325 2525

Telefax 3325 2500

Til top

Supplerende offentlige dækningsmuligheder

Supplerende hjælp i forhold til rejsesygesikringen

Hvis man rejser i de nordiske lande, Færøerne, Grønland og Storbritannien, gælder der særlige regler. I disse lande er der indgået aftaler, så danskerne kan få akut behandling på offentlige sygehuse og hos læger. I tilfælde hvor hjælpen i disse lande ikke er så omfattende som rejsesygesikringen, kan der gives supplerende hjælp efter rejsesygesikringen. Oplysning om de særlige regler gives hos kommunernes social- og sundhedsforvaltninger.

Supplerende dækning i EØS-lande
Som følge af EU-regler kan der ved rejser i EØS-lande (Island, Norge, Sverige, Finland, Irland, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Liechtenstein, Frankrig, Østrig, Portugal, Spanien, Italien, Grækenland) være særlig dækning for rejser, der ikke er omfattet af rejsesygesikringen. Denne dækning i EØS-landene omfatter læge- og hospitalsbehandling ved akut sygdom på samme vilkår som for landets egne borgere. Ved midlertidigt ophold er der ingen tidsmæssig begrænsning i dækningen. EØS-reglerne gælder uanset formålet med rejsen.
Kommunens social- og sundhedsforvaltning kan oplyse dig nærmere om disse dækningsmuligheder.

Den private rejseforsikring

I de tilfælde, hvor den offentlige rejsesygesikring (det gule sygesikringsbevis) ikke dækker, og hvor de supplerende offentlige dækningsmuligheder heller ikke opfylder dine behov for dækning under rejse, kan du henvende dig til et forsikringsselskab og tegne en rejseforsikring.
Den private rejseforsikring kan bl.a. dække udgifter til erstatningsrejse, udgifter i forbindelse med rejseafbrydelse samt udgifter til hjemkaldelse, f.eks. hvis et familiemedlem bliver akut syg,
Når du rejser uden for Europa, er det kun den private rejseforsikring, der kan dække lægeregninger, hospitalsophold og hjemtransport mv. En udlandsrejse uden tilstrækkelig forsikring kan blive ruinerende, og i nogle lande nægter man behandling, hvis der ikke forudbetales.

Kronisk sygdom og behandlingskrævende sygdom mv. – offentlig og privat dækning

(Dette afsnit gælder både dækning i den offentlige rejsesygesikring og i privat rejseforsikring).
I privat forsikring kan der dog være særlige forhold ved erhvervsrejser, som du kan få oplyst i forsikringsselskabet. Det samme gælder, hvis du rejser uden for den offentlige rejsesygesikrings geografiske dækningsområde, se side xx).
Det gælder for alle – også alvorligt syge/kronisk syge – at man ikke via den offentlige rejsesygesikring eller via en privat tegnet ferierejseforsikring kan få dækket behandlingsudgifter, hvis man med rimelighed kunne forvente, at sygdommen ville medføre et behov for behandling under udlandsopholdet.
Er du kronisk eller alvorligt syg, bør du i god tid inden rejsen undersøge, om du kan få dækket lægeregninger, sygehusophold og hjemtransport, hvis uheldet er ude. Det samme kan gælde, hvis du har været alvorligt syg, men nu er erklæret rask. Ellers kan det blive en meget dyr og trist oplevelse.
Desuden bør du overveje, om det – uanset dækning – er en god idé at rejse hen et sted, hvor sygdommen måske nemmere blusser op, eller hvor behandlingsmulighederne ikke er af samme standard som herhjemme. 

Hvornår er du ikke dækket?
Det er hovedreglen, at man ikke via den offentlige rejsesygesikring eller via en privattegnet ferierejseforsikring  kan få dækket udgifter til behandling, hvis man med rimelighed kunne forvente, at sygdommen medfører et behov for behandling under udlandsopholdet. Hovedreglen omfatter alle, også kronisk eller alvorligt syge.
For at du bedre kan vurdere din egen situation i forhold til denne regel, er der fastsat nogle retningslinier, som bruges til at afgøre, om du er dækket.
Der er typisk ikke dækning for udgifter til behandling af en alvorlig sygdom/kronisk sygdom, hvis sygdommen inden for to måneder før afrejsen har medført :  

·        sygehusindlæggelse

·        ændret medicinering

Desuden er der typisk ikke dækning, hvis du inden rejsen:

·      er henvist af læge til vurdering/behandling

·      ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling af en sygdom, selv om du måtte vide eller kunne formode, at sygdommen krævede behandling

·      har standset behandling efter lægeligt råd eller fået afslag på behandling

·      er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg

 Endelig er der ikke dækning forudgifter i udlandet til:

·      kontrol, behandling eller medicin til at holde en sygdom stabil

·      et behandlingsbehov, der var kendt før afrejsen.

Du kan eventuelt drøfte de forskellige punkter nærmere med din egen læge. Men husk, at lægen ikke kan tage stilling til, om du er dækket eller ej. Det kan alene den offentlige rejsesygesikring eller forsikringsselskabet.

 AIDS – privat forsikring
Patienter med AIDS bør altid rette henvendelse til forsikringsselskabet, idet der er forskellige betingelser i de forskellige selskaber.

Forhåndstilsagn om dækning
Hvis du – efter at have læst afsnittet om, hvornår der ikke er dækning – er i tvivl, om du er dækket, kan du henvende dig til den offentlige rejsesygesikring (ved Europæiske) eller dit forsikringsselskab og få besked, før du rejser. Det kan f.eks. være i de tilfælde, hvor du har fået ændret medicinering inden for 2 måneder før afrejsen.
Det kan i første omgang være en mundtlig orientering, og hvor det er aktuelt, også en særlig vurdering inden afrejsen. Erfaringen siger, at denne vurdering i en del tilfælde resulterer i et såkaldt bindende forhåndstilsagn. Et bindende forhåndstilsagn gives typisk skriftligt. Et bindende forhåndstilsagn betyder, at du er omfattet af rejsesygesikringen eller den private rejseforsikring for den specifikke sygdom, forhåndstilsagnet drejer sig om.
Til et forhåndstilsagn er det nødvendigt med oplysninger fra din egen læge eller fra den behandlende læge. Det er ikke alene de lægelige oplysninger, som ligger til grund for vurderingen – også rejsemål og varighed er vigtige elementer.

Oplysninger til brug for forhåndstilsagn

Du skal selv give følgende oplysninger:

·      Dit navn

·      Adresse og telefonnummer

·      Cpr-nr.

·       Rejsemål

·      Afrejse- og hjemkomstdatoer

 

Lægen skal give følgende oplysninger:

·      Diagnose

·      Art og omfang af given behandling

·      Sygehusindlæggelser i forbindelse med sygdommen eller som komplikation til denne inden for de sidste to måneder før afrejsen fra Danmark.

·      Aktuel medicinsk behandling. Ændringer i medicineringen inden for de sidste to måneder før afrejsen fra Danmark.

·       Er der planlagt undersøgelser eller behandling?

Du skal selv betale lægen for hans arbejde og bede lægen videresende oplysningerne direkte til den offentlige rejsesygesikring (ved Europæiske) eller forsikringsselskabets lægekonsulent.
Hvis du får et forhåndstilsagn, er du dækket for den kroniske/eksisterende sygdom, som forhåndstilsagnet omhandler.

Dækning, hvis man ikke kan få et forhåndstilsagn
Akut opstået sygdom dækkes både af den offentlige rejsesygesikring og af private forsikringsselskaber. Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, foretages der altid en konkret vurdering af, om det på afrejsetidspunktet med rimelighed kunne forventes, at sygdommen ville medføre behov for behandling, også selv om du ikke har fået et forhåndstilsagn.
Hvis den konkrete vurdering ikke fører til, at du er dækket, kan det også medføre, at der ikke ydes erstatning for f.eks. udgifter til sygeledsagelse eller erstatningsrejse.

Afbestilling af rejsen
Så længe du har behov for eller med rimelighed må forventes at kunne få behov for behandling, vil det være fornuftigt ikke at bestille en rejse. Har du først bestilt en rejse, kan det koste penge at afbestille – flere, jo senere du afbestiller. Dette skal også ses i sammenhæng med, at en afgørelse om forhåndstilsagn først kan træffes få uger før afrejsetidspunktet.
En afbestillingsforsikring vil ikke altid kunne dække dine omkostninger. Har du en bestående eller kronisk sygdom, dækker afbestillingsforsikringen kun, hvis der opstår en uventet forværring af din sygdom i perioden fra du bestilte rejsen og frem til planlagt afrejsetidspunkt. Forværringen skal nødvendiggøre hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller noget, der kan sidestilles hermed.

Til top

Gode råd fra Udenrigsministeriet

 

Inden du rejser, sørg for:

·        At medbringe gyldigt pas, hvis du rejser uden for de nordiske lande

·        At passet er i god stand og gyldigt et stykke ud over rejsens varighed. Nogle lande kræver 2 mdr., andre 6 mdr.

·        At have de nødvendige visa og rejsepapirer i orden. Det kan være vanskeligt og tidskrævende at skulle søge visum undervejs. Visumregler for rejser til udlandet kan findes på Udenrigsministeriets Konsularkontors hjemmeside: www.konsulat.dk.

·        At få de nødvendige vaccinationer. Statens Seruminstituts udlandsvaccination kan oplyse om dette.

·        Altid at have en forsikring, der dækker lægeregninger, hospitalsophold og sygehjemtransport. Der er en række lande og situationer, hvor rejsesygesikringen ikke dækker, og hvor behandling nægtes uden forudbetaling. En udlandsrejse uden tilstrækkelig forsikring kan komme til at koste dig dyrt.  

·        At have sikret dig at kunne klare uventede ekstraomkostninger (eurochecks, kreditkort eller mulighed for hurtig pengeoverførsel fra din bank i Danmark).

·        At søge oplysninger hos rejsebureau el.lign. om sikkerhedssituationen i evt. urolige områder, du planlægger at besøge. Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes på www.konsulat.dk, hvorfra der er links til andre landes rejsevejledninger.

·        At oplyse pårørende i Danmark om din rejserute, og hvordan man kan komme i kontakt med dig, evt. aftale regelmæssige tilbagemeldinger og huske at overholde disse.

 

Mens du rejser, husk:

Om legitimation:
Du bør altid kunne legitimere dig ved pas eller kopi af pas. Det er klogt at opbevare en kopi af passet samt numre og adresser på kreditkort og forsikringsselskab et andet sted end i sin pung.

Om narkotika:
Udlandet ser også meget alvorligt på overtrædelse af narkotikalovgivningen. Overtrædelse kan medføre langvarige fængselsophold under ubehagelige forhold. I visse lande er der endog dødsstraf. Besiddelse af blot et lille kvantum hash kan visse steder føre til flere års fængsel.

Om alkohol:
I de fleste muslimske lande er det forbudt at indføre og nyde alkohol. Overtrædelse kan medføre bøde, fængselsstraf eller i visse lande korporlig afstraffelse. Promillegrænser ved spirituskørsel er i nogle lande lavere end i Danmark.

Om trafik:
Hvis du selv kører, bør du sætte dig ind i de lokale færdselsregler. Nogle lande kræver internationalt kørekort. Er uheldet ude, kan du risikere langvarig tilbageholdelse og fængselsstraf. Så kør forsigtigt!

Om kikkert og kamera:
Hvis man bruger kikkert og/eller kamera til at iagttage natur – for ikke at tale om fly- eller skibe – kan det i nogle lande let blive misforstået; især, hvis det sker i nærheden af militære anlæg eller kraftværker. Er du i tvivl, så lad være! Mistanke om spionage kan udsætte dig for store vanskeligheder.

Om bagage:
Hold øje med din egen bagage og pak selv. Bær aldrig bagage, pakker, breve eller genstande gennem tolden for nogen, du ikke kender. Hjælpsomhed af den art har undertiden kostet lange fængselsophold for forsøg på smugling.

Om almindelig opførsel:
Det gamle ord “skik følge eller land fly” gælder stadig. Nøgenbadning, upassende påklædning og opførsel på offentlige steder, navnlig i kirker og på hellige steder, kan føre til ubehageligheder. At besidde knive af en vis længde er mange steder strafbart. Lad være med at kritisere værtslandets interne forhold, så længe du opholder dig i landet. Følg myndigheders og politis anvisninger.

Hvis uheldet sker:
Mister du pas, rejsevaluta eller andre værdier, kan den danske repræsentation (ambassade konsulat el.lign.) mod gebyr hjælpe med at udstede nyt pas og fremskaffe rejsevaluta (fra din bank, pårørende eller andre i Danmark) til at sikre hjemrejsen. Det er ofte en forudsætning for, at forsikringer kan udbetales, at tyverier meldes til det lokale politi; ved udstedelse af nyt pas er det en betingelse.
Hvis du bliver anholdt, bør du anmode om, at den nærmeste danske repræsentation får besked hurtigst muligt. Så skulle du få lejlighed til en samtale med en af repræsentationens medarbejdere.
Ved dødsfald vil repræsentationen kunne sørge for hurtigt at underrette de nærmeste pårørende i Danmark.
Repræsentationen kan også vejlede og bistå med kremering eller hjemtransport af afdøde.

Hvad koster bistanden?
Gebyr for repræsentationens bistand må påregnes.

Hvad repræsentationen ikke kan:
Repræsentationen må ikke udføre bankforretninger og kan kun udbetale penge i en akut nødsituation til hjemrejse – og først når beløbet er indbetalt til Udenrigsministeriet af din bank, pårørende eller andre i Danmark.
Der er altså ikke noget, der hedder “at blive sendt hjem på konsulatets regning”.

Repræsentationen kan ikke yde almindelig bistandshjælp, da bistandsloven kun gælder inden for Danmarks grænser.
Repræsentationen kan ikke få en fængslet dansk statsborger løsladt eller sikre en bedre retsbehandling end den, lokale indbyggere får.
Hvis opholdslandet ikke gratis stiller en advokat til din rådighed (en beskikket advokat), må du selv betale for advokatbistand.
Repræsentationen kan ikke betale dine hospitals- eller lægeregninger uden forudgående garantistillelse.

Til top

Vejledning på andre sprog
– gælder den offentlige rejsesygesikring

 The Danish Health Security Certificate
During periods of vacation anywhere in Europe this certificate serves as Tourist Health Insurance Certificate. Medical bills for treatment abroad, accompanied by duly completed and signed claims forms, and showing the patient’s name, address and personal identity number together with details of diagnosis, may be forwarded by hospital/physician directly to Europæiske for immediate payment. In event of serious illness, please contact: Europæiske/Euro-Alarm.

Certificado danés de seguro de enfermeda
Durante sus vacaciones en cualquier lugar de Europa, el resenado certificado sirve al turista como Seguro de enfermedad. La factura, en la que se ha de indicar el diagnóstico, puede ser remitida por el hospital o médico, directamente a Europæiske Rejseforsikring A/S para su pago inmediato. Junto a la factura, se deberá incluir el formulario debidamente cumplimentado y asi mismo firmado por el paciente con su nombre y apellido(s), dirección y número de identidad personal.
En caso de enfermedad, afección grave o fallecimiento, pueden contactar con Europæiske.

Certificat danois de sécurité-maladie
Durant les périodes de vacances partout en Europe ce certificat sert d’assurance-maladie au touriste. Les factures de frais médicaux pour le traitement à l’étranger, l’avis de maladie dûment rempli et signé portant le nom, l’adresse et le numéro d’identité personnel du patient ainsi que les détails du diagnostic peuvent être envoyés par l’hôpital/le médecin directement á Europæiske/Euro-Alarm pour paiement immédiat.
En cas de maladie grave ou de décès, veuillez contacter Europæiske (voir dessous).

 Telefonnumre og adresser
– gælder den offentlige rejsesygesikring

Europæiskes alarmcentral

Telefon +45 7010 7510

Telefax +45 7010 2510

Telex 1 68 64 EUROP DK

Europæiske Rejseforsikring A/S

Frederiksberg Allé 3

1790 København V

Telefon 3325 2525

Telefax 3325 2500

Europæiske har lokalkontorer (Euro-Centres) med dansktalende personale på flere feriesteder. Disse kontorer kan give dig oplysninger om læger og hospitaler i området samt refundere eventuelle udlæg, som du har haft til lægebehandling. I mange tilfælde vil lægen dog automatisk sende regningen til Euro-Centret eller til Europæiske efter endt behandling.

Spanien, Mallorca

Euro-Center S.A.

Avenida Antonio

Maura 22. 07012.07012 Palma de Mallorca.

Telefon (71) 72 60 03. Fax (71) 72 26 16.

Spanien, Malaga

Euro-Center S.A.

Edif. Fuensalud 1.a,7.

Carretera de Cadiz. Benalmadena Costa.

Telefon (52) 44 34 40. Fax (52) 44 34 41.

Spanien, Gran Canaria

Euro-Center S.A.

(Cruse Viuda De Franco)

C/Marcial Franco N 9

35 100 San Fernando

Playa Del Inglés, Gran Canaria

Telefon: 28 77 31 38, 28 77 44 02

Fax: 28 77 53 06

Cypern, Larnaca

Euro-Center (Cyprus) Ltd.

Scouros Court Flat 25. 12 Gr. Afxentiou Ave.

Telefon 04 65 98 60. Fax 04 65 98 61.

Schweiz, St. Gallen

Euro-Center Alps Region GmbH

Oberer Graben 15/Neugasse 48

Geschäftshaus Pilgerhof

CH – 9000 St. Gallen

Telefon: 71 228 06 60. Fax: 71 228 06 61

Tyrkiet, Istanbul

Euro-Center

Mete Caddesi No: 28/3

Taksim – 80090 Istanbul

Telefon: (0212) 292 9610

Fax: (0212) 292 9612

 

Bestilling af brochuren

Brochuren kan bestilles i Amtsrådsforeningens sygesikringskontor. Ved bestilling af større antal kontakt:

Helse på fax: 6538 3884 eller tlf.: 6538 2530

Skiskader
Amterne søger i samarbejde med Dansk Skiforbund, Den Idrætsmedicinske Funktion i København samt Europæiske Rejseforsikring A/S, at nedbringe antallet af skiskader. Du kan læse nærmere om forebyggelse af skiskader på
www.skiskader.dk.

Til top